Menu Zavřeno

Jak probíhá realizace projektu rodinného domu od A do Z

Proces od žádosti o vytvoření projektu rodinného domu až po finální předání projektu projektantem zahrnuje následující kroky.

 1. Setkání s projektantem
  První schůzka s projektantem rodinných domů, kde mu sdělíte své představy, požadavky a rozpočet. Projednáte velikost domu, rozvržení místností, styl a další důležité aspekty, včetně nacenění celého projektu rozděleného do dílčích částí.
 2. Smlouva s projektantem
  Uzavření smlouvy s projektantem, která stanoví rozsah práce, časový plán, náklady a další podmínky spolupráce.
 3. Průzkum stavebního pozemku
  Projektant nebo jím pověřený odborník provede průzkum pozemku, zjistí jeho specifika, výškové rozdíly a přístup k inženýrským sítím. Ve většině případů průzkum provádí geodet, který řeší geodetické zaměření území, kde se bude stavět, v rámci polohopisu a výškopisu.
 4. Návrh rodinného domu
  Projektant připraví koncept návrhu, který zahrnuje půdorys, náčrty fasády a rozložení místností. Tento návrh společně prodiskutujete a případně upravíte.
 5. Revize návrhu domu
  Projektant upraví návrh konceptu na základě vašich připomínek a požadavků. Tento proces se může opakovat, dokud nebudete s návrhem spokojeni.
 6. Projektová dokumentace pro rodinný dům
  Po schválení konceptu projektant vypracuje podrobnou projektovou dokumentaci, která zahrnuje stavební plány, technické výkresy, popis stavebních materiálů a technologií, detaily inženýrských sítí, energetický štítek a další potřebné informace.
 7. Vyřízení podkladů pro vydání stavebního povolení
  Projektant nebo investor, případně jiná jimi určená osoba obešle žádosti o vyjádření dotčených orgánů a stanoviska správců sítí. Dále se obesílají majitelé sousedních nemovitostí pro souhlas se stavbou.
 8. Žádost o stavební povolení pro rodinný dům
  S hotovou projektovou dokumentací podáte žádost o stavební povolení na příslušný stavební úřad. Úřady mohou během procesu schvalování vyžadovat další informace nebo úpravy projektu.
 9. Revize projektové dokumentace
  Pokud úřady vyžadují úpravy, projektant provede potřebné změny v projektové dokumentaci a znovu ji předloží k posouzení.
 10. Získání stavebního povolení pro rodinný dům
  Po schválení projektu stavebním úřadem obdržíte stavební povolení a můžete zahájit stavbu rodinného domu.
 11. Předání projektu rodinného domu
  Po získání stavebního povolení vám projektant předá finální verzi projektové dokumentace, která zahrnuje všechny potřebné výkresy, plány a specifikace pro zahájení stavby.
 12. Výběr stavební firmy pro rodinný dům
  S hotovou projektovou dokumentací vyberte stavební firmu, která se bude podílet na realizaci vašeho domu. Prověřte reference, zkušenosti a nabídky různých firem a zvolte tu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám a rozpočtu.
 13. Stavební dozor rodinného domu
  Během stavby je vhodné zajistit stavební dozor, který může zahrnovat pravidelné kontroly stavu prací, jakosti materiálů a dodržování projektové dokumentace. Projektant nebo jiný odborník může tuto roli zastávat.
 14. Komunikace s projektantem domu
  Během stavby udržujte pravidelnou komunikaci s projektantem, zejména pokud se vyskytnou nečekané problémy nebo je nutné provést změny v projektu. Rychlá komunikace může předejít zdržení a dodatečným nákladům.
 15. Kolaudace a předání rodinného domu
  Po dokončení stavby a splnění všech stavebních požadavků bude provedena kolaudace domu (nebo souhlas s užíváním domu), což je kontrola, zda stavba odpovídá povolenému projektu a stavebním předpisům. Po úspěšné kolaudaci obdržíte kolaudační souhlas a váš nový dům bude připraven k nastěhování.
Nezávazná poptávka služeb