Přeskočit na obsah

Inženýring

Inženýrská činnost neboli inženýring je nedílnou součástí povolování staveb. Jeho součástí je zajištění veškerých potřebných náležitostí k nabytí stavebního povolení. V rámci inženýringu se projektová dokumentace podává na stavební úřad a také se projednává na všech dotčených orgánech státní správy (ČEZ Distribuce a.s., RWE Distribuce a.s., hasičský záchranný sbor, krajská hygienická stanice, koordinované stanovisko, odbor životního prostředí apod.) za účelem jejich vyjádření a získání souhlasu k zamýšlené stavbě. Souhlasná stanoviska orgánů státní správy jsou povinnou přílohou žádosti o stavební povolení.

Váš projekt je v dobrých rukách

Pokud si to klient přeje, inženýring může dále zahrnovat koordinaci celého projektu, kam spadá komunikace s hlavním projektantem, projednání změn v projektu dle požadavků dotčených orgánů. Osoba, která zařizuje inženýrskou činnost, má plnou moc od investora či majitele stavby, aby mohla vyřizovat veškeré náležitosti jménem zmocnitele. Výsledná projektová dokumentace se podává ke správnímu řízení v tištěné podobě a to buď v obálce nebo svázaná v pevných deskách.

Fixní cena inženýringu

Inženýring staveb nabízíme za předem stanovenou fixní cenu

Přes 20 let zkušeností

Inženýrské činnosti dle platných předpisů se věnujeme dlouhá léta

Rychlé vyřízení povolení

Podání projektové dokumentace na příslušný úřad za účelem získání stavebního povolení provádíme v co nejkratším čase

Co je nutné pro vyřízení stavebního povolení?

 • Formulář ze stavebního úřadu pro stavební povolení
 • Doklad, že jste vlastníkem nemovitosti
 • Výpis z Katastru nemovitostí
 • Umístění a katastrální číslo nemovitosti
 • Doložení souhlasu sousedících pozemků, komunikací a staveb
 • Plná moc (v případě, pokud bychom vás zastupovali)
 • Písemné prohlášení stavbyvedoucího
 • Stanoviska dotčených orgánů (např. především státní energetická inspekce, odbor dopravy, ochrana vody a krajiny, statika, protipožární zabezpečení a další)
 • Projektová dokumentace
 • Plán kontrolních prohlídek stavby

Rádi vás budeme na úřadech zastupovat, abychom zajistili potřebná povolení či ohlášení ke konkrétnímu projektu. Veškeré kroky s vámi budeme konzultovat a informovat vás o aktuálním průběhu vyřizování.

Zastoupíme vás při veškerých jednáních s orgány státní správy:

 • Vyřízení ohlášení stavby
 • Vyřízení stavebního povolení
 • Vyřízení dodatečného povolení
 • Vyřízení územního řízení
 • Vyřízení záborů
 • Vyřízení demolice stavby nebo jiného objektu
 • Vyřízení pasportu stavby

Zprostředkujeme všechny potřebné podklady nutné pro vyřízení stavebního povolení:

 • Požárně bezpečnostní řešení stavby
 • Průkaz energetické náročnosti budovy
 • Statika (statický výpočet a posouzení)
 • Radonový průzkum
 • HG posudek (hydrogeologická posouzení)
 • Projekt ČOV (čistička odpadních vod) nebo septiku
 • Polohopis a výškopis
 • Výpočet vynětí ze ZPF (zemědělského půdního fondu)
 • Hlukové studie
 • Studie oslunění
 • Výpočty denního a umělého osvětlení
 • A další…

Objednejte si nezávaznou schůzku zdarma